فایده دستگاه های پیشرفته در صنعت بسته بندی

به چه دلیل بسته بندی محصولات با ابزار و دستگاه های اتوماتیک بهتر و به صرفه تر از بکارگیری روش های اولیه و قدیمی می باشد؟